logga

Vi KronobergsVävare  hem
  Styrelsen 2008, kontakt

  Februari '08
  Årsmöte '08
  Maj '08
  Juni '08
  September '08
  Glimåkra oktober '08
  Nov-dec '08

  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007

  Tema: TRASVÄVAR
  Tema: YLLE
  Tema: VÄXTMATERIAL
  Tema: BÄRBART
  Vävkalendern för 2005
  Gamla vävnotor
  Lisas vävar
  Rackelbindningar
  Kalas i bersån

  debatt

  Register
  Länkar

Årsmötet höll vi den 29 mars på Smålands museums arkiv. Protokollet finner du längst ned på sidan.

Vi fick ett litet föredrag om muséet och arkivet, som inte är ett "visningsarkiv". Detta innebär att alla (någorlunda små) föremål ligger nedpackade i lådor och skåp.
Men en liten rundvandring fick vi... Kallt var det, och som sagt, de föremål man lätt kan se är sådana som till exempel vagnar, soffor och stolar, byråar och en glasbrukspantograf.

tygprover Något var framplockat, men jag hade problem med min kamera. Tyvärr blev de flesta bilderna för mörka för att kunna ses.

Här några tygprover ur Bjursjö-samlingen.
I bakgrunden mönsterritningar för broderade gardiner.

Alfhild hade med sig ett alldeles ny-nedklippt tyg, inspirerat av boken GEFLE ÅNGVÄVERI av Mariana Eriksson, Rose Ericsson och Anne-Marie Björk, utgiven av Länsmuséet Gävleborg.
Denna bindning kallas i boken crêpe cloqué. På bilden nedan ser vi en bit av både rätan och avigan.

Solv- och trampnota
 

Protokoll fört vid årsmöte med Vi KronobergsVävare den 29 mars 2008.

Närvarande:
Gunnel Augustsson
Eivor Fransson
Elsa Högstedt
Birgit Karlsson
Brita Petersson

Ann Bennesved
Kerstin Fröberg
Siv Johansson
Alfhild Niklasson

Monika Book
Britt-Marie Gustavsson
Mette Kaa Madsen
Marianne Nilsson

§1
Ordf. Elsa Högstedt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.
Ny dagordning delades ut, och godkändes

§3.
Vid fråga om årsmötets behöriga utlysande blev svaret ja.

§4.
Till ordförande för mötet valdes Elsa Högstedt.
Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Fröberg.

§5.
Till justerare för protokollet valdes Marianne Nilsson och Ann Bennesved.

§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 godkändes.
Marianne begärde till protokollet: stort TACK till alla som jobbat med 2007 års 8 utställningar!

§7.
Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§8.
Revisionsberättelsen upplästes.

§9.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

§10
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008:
  • Besök hos Karin Sjöblom för ev garninköp – Karin måste bestämma datum.
  • 14:e maj samåkning till Borås för att se Riksföreningens utställning "annorlunda växtmaterial" på Textilmuseet. (Vårt bidrag är vävt av Elsa)
  • Vi har tidigare funderat över att ha en kortkurs med Lotte Dalgaard från Danmark. Vår nya medlem Mette (som arbetat med Lotte) erbjöd sig att hålla ett medlemsmöte för att vi skulle få se exempel på vad man kan göra under en sådan kurs. Mette skall ev hålla en sådan under hösten. Vi funderar vidare över lämpligt datum för träff
  • Att bjuda in några slöjdlärare för att få veta dels vad slöjden i skolan idag innehåller, dels för att få tips om vad som skulle locka ungdomar inom vävområdet.
  • Det är vår tur att ha hand om Glimåkradagarna 23-25/10.
Dessutom har vi kvar ett par punkter från tidigare år:
  • Besök på tvätteri
  • Besök på Tagels gård.
Mötet tyckte alla ovanstående punkter var utmärkta. Dessutom uppdrog mötet åt Elsa och Eivor att söka efter ev bussresa till Leksand och VÄV08

§11.
Inga skriftliga förslag har inkommit.

§12
Årsmötet beslöt att kompensera dem som kört "utställningsbilar" med ytterligare 1500 kr, så att förarna får en milersättning på 18 kr. Transportbidraget vi fått från Landstinget räckte endast till 14 kr/mil.

§13.
Ordföranden föreslog att styrelsen utökas med 1 person, från nuvarande 5 + 1 suppleant till 6 + 1 suppleant. Mötet beslutade så.
§14.
Till ordförande valdes Elsa Högstedt för ett år.

§15.
Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes Eivor Fransson och Brita Petersson.
Till ny ordinarie ledamot på 2 år valdes Ann Bennesved.

§16.
Revisorer Kerstin Samuelsson och Rose-Marie Johansson omvaldes för ett år med Gunvor Johansson och Pia Svensson som ersättare.

§17.
Gunnel Augustsson och Åsa Skagert omvaldes att vara valberedning.

§18.
Till vårt ombud vid riksföreningens årsmöte valdes Brita Petersson med Marianne Nilsson som ersättare.

§19.
Mötet beslöt att eventuella övriga representanter utses av styrelsen i mån av behov.

§20
Inga motioner har inkommit.

§21
Övriga frågor. Brita föreslår att vi avsätter ett eller två möten om året för att "visa och berätta". Alla tyckte det var en god idé, och vi mindes hur kul vi hade förra året när vi alla visade mer eller mindre konstiga eller udda vävar inför varje utställning.
Kerstin hoppas att åtminstone en del av de kommande visningsvävarna får läggas ut på hemsidan, med solvnotor och vad som i övrigt är intressant att berätta.

Mötet informeras om Riksföreningens kommande tema BÄRBART

Mötet informerades om att vår hemsida har fått en ny hemvist under Riksföreningens sida. Allt gammalt ligger kvar på den gamla platsen, men finns också överfört till den nya. Uppdateringar kommer endast att göras på den nya platsen www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg (observera att avslutande snedstrecket / MÅSTE anges i adressfältet), som också kan hittas från vår "lilla" sida på www.riksvav.se - gå vidare till regioner, sedan till Vi KronobergsVävare – där finns en klickbar länk. Givetvis finns också länk från den gamla sidan.

Mötet informerades om att Riksföreningens stadgar är under omarbetning. Elsa ingår i kommittén.

§22.
Ordf förklarade årsmötet för avslutat.

Dag som ovan

Kerstin Fröberg
Sekr

Justeras

Elsa Högstedt, ordf
Marianne Nilsson
Ann Bennesved

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg