logga

Vi KronobergsVävare  hem
  Styrelsen 2009, kontakt

  Februari '09
  Årsmöte '09
  April '09
  Augusti '09
  September '09
  Oktober '09
  November '09
  December '09

  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007
  Aktiviteter 2008

  Tema: TRASVÄVAR
  Tema: YLLE
  Tema: VÄXTMATERIAL
  Tema: BÄRBART
  Vävkalendern för 2005
  Gamla vävnotor
  Lisas vävar
  Rackelbindningar
  Kalas i bersån

  debatt

  Register
  Länkar

   
Årsmötet höll vi hos Eivor i Växjö.
Utöver årsmötesförhandlingar (protokoll längre ned på sidan) fick vi titta på massor av spännande bilder från hennes resa i Kina.
De var så spännande att vi glömde fotografera nya styrelsen...

Här några bilder från Eivors resa:
Eivor broderar mini-kimono
indigofärgat tyg på tork Resedeltagarna fick vara med och delta i flera aktiviteter. Eivor broderade, gjorde en mini-kimono och var med om indigo-färgning med reservagemönster.
Till vänster hänger färdiga tyger på tork.

Nedan ses reservagepastan pressas genom en schablon. Pastan skyddar tyget från färgen.
Tyget ska sedan färgas, torkas och till sist ska pastan skrapas bort så att mönstret kommer fram.

pastan påföres ...och skrapas bort
 

Protokoll fört vid årsmöte med Vi KronobergsVävare den 21/3 2009.

Närvarande:
Gunnel Augustsson
Eivor Fransson
Britt-Marie Gustavsson
Gerd Karlsson
Alfhild Niklasson
Lena Weibull

Ann Bennesved
Ingrid Elin Franzén
Elsa Högstedt
Jenni Lind
Margareta Nilsson

Monika Book
Kerstin Fröberg
Birgit Karlsson
Mette Kaa Madsen
Brita Petersson

§1
Ordf. Elsa Högstedt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2.
Dagordningen utdelades och godkändes

§3.
Vid förfrågan om årsmötets behöriga utlysande blev svaret ja.

§4.
Till ordförande för mötet valdes Elsa Högstedt.
Till sekreterare valdes Brita Petersson.

§5.
Till justerare för protokollet valdes Gunnel Augustsson och Alfhild Nicklasson.

§6.
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för år 2008, densamma godkändes.

§7.
Kassören visade ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2008 vilken godkändes.

§8.
Revisionsberättelsen upplästes.

§9.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.

§10
Verksamheten för året kommer att gå i Riksföreningens tecken ”Bärbart”.
Kerstin Fröberg och Marianne Nilsson hade en idé Väskleken, som kommer att pågå under två möten med framställning av olika väskor av våra vävda tyger.
Utflykt till en textil utställning alt. till en verksam modist.

§11.
Valet:
Elsa Högstedt avgår som ordförande.
Kerstin Fröberg valdes som ordförande under 2 år.

§12
Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes :
Liane Den Boer och Jenni Lind.
Britt- Marie Gustavsson avgår.
Som suppleant valdes Elsa Högstedt för 2 år.
Kerstin Fröberg fortsätter som vebb-moster under 2 år.

§13.
Kerstin Samuelsson och Rose-Marie Johansson omvaldes som revisorer under 1 år och som ersättare Gunvor Johansson och Pia Svensson.

§14.
Valberedningen:
Åsa Skagert omvaldes för 1 år. Gunnel Augustsson avgår.
Birgit Karlsson valdes som ersättare och sammankallande under 1 år.

§15.
Till ombud vid riksföreningens årsmöte valdes Kerstin Fröberg med Eivor Fransson som ersättare.

§16.
Genomgång av 6 motioner som hade inlämnats till riksårsmötet.
Föreningen var positiva till Östergötlands motion angående medlemsavgiften och Väv i Västs motion angående guldskytteln och miljöfrågan.
Hans Christenssons motioner lämnades utan bifall.

§17.
Övriga frågor:
Angående ny redaktör till tidningen Solvögat anser föreningen att det även i fortsättningen bör vara ideellt arbete i hela riksföreningen p.g.a. rådande ekonomi.
Kerstins förslag ” Månadens väv” där alla 17 regionerna lämnar var sitt bidrag vilka sedan införs på riksföreningens hemsida alt. i Solvögat godtogs av mötet och hon får arbeta vidare med detta.
Med hänvisning till Vävmagasinet frågade Elin Franzen om föreningen var intresserad av att hjälpa Litauen med vävmateriel. Mötet beslöt att var och en får skänka materiel privat. Bil hämtar upp i Växjö den 21 april, uppsamling sker hos Elsa och Eivor.

§18.
Mötet avslutades med att ordföranden hälsade de nya medlemmarna välkomna till föreningen.

Elsa, Britt-Marie och Gunnel avtackades för sitt arbete med blommor.

§19.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Dag som ovan

Brita Petersson
Sekr

Justeras

Elsa Högstedt, ordf
Gunnel Augustsson
Alfhild Nicklasson

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/