Vi KronobergsVävare  hem
  Styrelsen 2005, kontakt

  Januari '05
  Februari '05
  Protokoll från årsmöte 20050315
  April '05
  Maj '05
 ;Kalas i bersån
  Augusti '05
  September '05
  Oktober '05
  November '05
  December '05

  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004

  Tema: TRASVÄVAR
  Tema: YLLE
  Vävkalendern för 2005
  Gamla vävnotor
 ; Lisas vävar
  Rackelbindningar
  Kalas i bersån

  debatt

  Register
  Länkar

Protokoll fört vid årsmöte med Vi KronobergsVävare den 15 mars 2005

Närvarande:
Eivor Fransson
Britt-Marie Gustavsson
Birgit Karlsson
Mari Samuelsson
Ingrid Elin Franzén
Elsa Högstedt
Alfhild Niklasson
Kerstin Fröberg
Gunvor Johansson
Brita Petersson
§ 1
Ordf. Elsa Högstedt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2
Vid fråga om årsmötets behöriga utlysande blev svaret ja.
§ 3
Till ordförande för mötet valdes Elsa Högstedt.
Till sekreterare för mötet valdes Birgit Karlsson.
§ 4
Till justerare för protokollet valdes Kerstin Fröberg.
§ 5
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2004 godkändes.
§ 6
Revisionsberättelsen upplästes.
§ 7
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2004.
§ 8
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2005.
April mån, Ull och ullberedningar
Maj mån Dagsutflykt till bl a Skåningsmåla Gård och Solkustens Spinneri.
Tretrampsvävar, vi analyserar och provväver ur Lisa Ehlins samlingar.
En arbetsgrupp bestående av Alfhild Niklasson, Mari Samuelsson och Elisabet Anderskou utsågs.
Besök på Vävhalla eller Klippans Yllefabrik, där man bereder yllevävnader
Att varpa med varphandske.
Intern auktion.
Ytterligare förslag framfördes av årsmötet.
Tillsammans med Marianne Nilsson besöka någon kyrka där hon vävt textilier.
Internationell afton, då vi tittar på textilier från andra länder.
Årsmötet beslöt att arbeta efter verksamhetsplanen.
§ 9
Inga skriftliga förslag har inkommit.
§ 10
Kassörens redogörelse visade att årets överskott blev 5156 kr. Årsmötet beslöt att överskottet skall föras över till 2005 års verksamhet.
§ 11
Val förrättas:
Till ordförande valdes Elsa Högstedt för ett år.
Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes Britt-Marie Gustavsson och Liane den Boer.
Fyllnadsval, Brita Petersson valdes för ett år som ersättare för Ingrid Elin Franzén, som önskat avgå.
Årsmötet beslöt att ansvarig för vår hemsida skall vara suppleant i styrelsen. Kerstin Fröberg valdes för ett år.
§ 12
Revisorer Kerstin Samuelsson och Rose-Marie Johansson omvaldes för ett år med Gunvor Johansson och Pia Svensson som ersättare.
§ 13
Pia Svensson och Åsa Skagert omvaldes att ingå i valberedningen för ett år.
§ 14
Som vårt ombud vid rikföreningens årsmöte valdes Eivor Fransson ersättare vakant.
§ 15
Övriga frågor. Ingrid Elin Franzén föreslog att vi gör en ordentlig förteckning över de gåvor vi fått av Lisa Ehlin, och erbjöd sig att hjälpa till med detta. Ingrid Elin har skriftligen tackat för gåvan vi fått av dödsboet.
§ 16
Ingrid Elin Franzén avtackades för många års styrelsearbete i vår förening med ett presentkort i bokhandel.
§ 17
Ordf. förklarade årsmötet för avslutat.
Dag som ovan
Birgit Karlsson
Sekr.
Justeras:
Elsa Högstedt
Ordf.
Kerstin Fröberg
www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg