logga

Vi KronobergsVävare


  hem
  Styrelsen 2010, kontakt

Årets aktiviteter:
  Februari '10
  Utställning mars '10
  Årsmöte '10
  April '10
  aprilutflykt
  Maj '10
  Augusti '10
  September '10
  Oktober '10
  November '10
  December '10Tidigare år:
  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007
  Aktiviteter 2008
  Aktiviteter 2009Teman under åren:
 *  TRASVÄVAR
 *  YLLE
 *  VÄXTMATERIAL
 *  BÄRBART
 *  INREDNINGKuriosa och special:
(se också registret)
 *  Gamla vävnotor
 *  Lisas vävar
 *  Rackelbindningar  Register
  Länkar

   
styrelsen
Inte hela styrelsen, men desto gladare! Ann, Elsa, Kerstin, Eivor och Brita.
Saknas gör Liane och Jenni.
 

Protokoll fört vid årsmöte med Vi KronobergsVävare den 11/3 2010.

Närvarande:
Ann Bennesved
Eivor Fransson
Ingrid Elin Franzen
Kerstin Fröberg

Elsa Högstedt
Siv Johansson
Birgit Karlsson
Gerd Karlsson

Margareta Nilsson
Marianne Nilsson
Brita Petersson

§1
Ordf Kerstin Fröberg öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2.
Dagordningen godkändes.

§3.
Inför årsmötet har kallelse sänts till samtliga medlemmar via mail och brev, vilket ansågs tillräckligt.

§4.
Till att leda förhandlingarna valdes Kerstin Fröberg och som sekr. valdes Brita Petersson.

§5.
Till att justera protokollet valdes Elsa Högstedt och Margareta Nilsson.

§6.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

§7.
Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret föredrogs och godkändes.

§8.
Revisionsberättelsen upplästes.

§9.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

§10
Kassören informerade om svårighet med kassahanteringen på SE banken.
Höga avgifter vid uttag för en liten förening, låg ränta, svårt med kontanthantering. Är det dags att byta bank eller hantera kassan på annat sätt? Kerstin tar reda på hur medlemsavgifterna då kan överföras från Riks.

§11.
Styrelsens förslag på verksamhet för år 2010:
Fortsätta med medlemsmöte andra torsdagen i månaden.
Arbeta med Riks nya tema ”Smycka ditt rum” ev. begränsa det till mattor.
Visa och berätta om egna vävnader.
Ev. fläta i ram.
Resa till Glimåkra på mattutställning med föredrag den 25 april.

§12
Valet:
Ordf. Kerstin Fröberg är tidigare vald för ytterligare 1 år.

Till ordinarie ledamöter för 2 år omvaldes:
Ann Bennesved
Brita Petersson
Eivor Fransson, men avgår som kassör.

§13.
Till revisor valdes Gerd Karlsson och som suppleant Margareta Nilsson. Kerstin Samuelsson och Rose-Marie Johansson avgår.

§14.
Valberedningen: Åsa Skagert och Birgit Karlsson omvaldes.

§15.
Till ombud vid Riksföreningens årsmöte valdes Elsa Högstedt med Birgit Karlsson som ersättare.
Då det gäller motionerna till årsmötet ansluter sig föreningen till riksstyrelsens förslag.

§16.
Till att reprensentera föreningen på hemslöjdens årsmöte utsågs Elsa Högstedt.

§17.
Mötet avslutas.

Dag som ovan

Brita Petersson
Sekr

Justeras

Kerstin Fröberg, ordf
Elsa Högstedt
Margareta Nilsson

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/